วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประโยชน์จากการเรียนคอมพิวเตอร์

การเรียน คอมพิวเตอร์ จาก ดร.หัสชัย สุทธิรักษ์ ในครั้งนี้มีประโยชน์ มากและ ได้ความรู้มาก ยกตัวอย่างเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. นักศึกษาทุกท่านสามารถสร้างบล๊อคได้ ทำเกิดความภูมิใจและตื่นเต้นที่สามารถ ทำบล๊อคไว้เผยแพร่ความคิดเห็น

2. รู้จักการใช้อินเตอร์เนท ทั้งในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ผ่านความคิดเห็นของเราผ่านบล๊อค

3. ได้รับความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท ผ่าน www.google.com จากจุดนี้เราสามารถ นำข้อมูลจากทั่วโลกมา
ใช้ ได้ ทั้งในการจัดทำงานวิจัย หรือเพื่องานส่วนตัว

4. ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม spss. ในการคำนวณ หาค่าทางสถิติในการทำวิจัย

5. นอกจากนั้นยังได้ความรู้ในการวิจัยและความรู้อื่นๆ ที่ อาจารย์ ดร.หัสชัย สุทธิรักษ์ได้แนะนำ สั่งสอน

ไม่มีความคิดเห็น: